วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

๒ : แนวทางการเขียนบทความ

อภิธัมมาวตาราวตาร#๒ : เพื่อเข้าถึงคัมภีร์อภิธัมมาวตาร
กุศลชาติ : วจนัตถะ คือ คำจำกัดความของกุศล แบบที่ ๑. 

กุศล เพื่อการกำจัดออก และสกัดกั้นบาปธรรม.

ก่อนอื่นขอชี้แจงไว้ว่า การศึกษาพระธรรมตามคัมภีร์นั้น บัณฑิตผู้เชี่ยวชาญในคัมภีร์พระธรรมชั้นมูลดั้งเดิม มีพระไตรปิฎกเป็นต้น เล็งเห็นความยากลำบากในการเข้าถึงความหมายของถ้อยคำอันลึกซึ้งในคัมภีร์อันเป็นมูลนั้น จึงได้เขียนคัมภีร์เป็นตำราอธิบายขยายความเอาไว้ เพื่ออนุเคราะห์แก่ศิษย์และปัจฉิมตาชน ก็เพราะเหตุนี้ คัมภีร์เป็นมูลเหล่านี้ทุกฉบับ ทุกคัมภีร์จะมีตำราอธิบายสืบทอดกันมาเพื่อความไม่ฟั่นเฟือนในพุทธมติ เถรมติ แห่งพระพุทธองค์เป็นต้น.


 แม้คัมภีร์อภิธัมมาวตารนี้ก็มีตำราที่อธิบายอยู่ ๒ เล่ม คือ
๑) อภิธัมมาวตารปุราณฎีกา ที่ขยายความอย่างสังเขป โดยไม่ต้องการให้พิสดารมากนัก.
๒) อภิธัมมาวตาราภินวฎีกา ที่มีชื่อเรียกตามที่ท่านพระสุมังคลาจารย์เถระ ผู้รจนา ได้ตั้งชื่อไว้ว่า “อภิธัมมัตถวิกาสินี” ที่ขยายความไว้อย่างกว้างขวาง ทำให้เนื้อความที่ลี้ลับของคัมภีร์อภิธัมมาวตารถูกเปิดเผยออกมาให้กระจ่างแจ้ง.

ในบทความนี้ ข้าพเจ้า จะนำคำอธิบายจากคัมภีร์ทั้ง ๒ มาถ่ายทอดให้ท่านทั้งหลายได้ทราบ เพื่อความแจ่มแจ้งในอรรถของอภิธรรมที่นำเสนอโดยคัมภีร์อภิธัมมาวตาร ตามควร.

เมื่อคราวที่แล้วมาได้นำเสนอคำจำกัดความของคำว่า กุศล ตามคัมภีร์อภิธัมมาวตารได้แสดงไว้. บัดนี้จะพรรณนาขยายความคำว่า กุศล เป็นต้น ตามที่คัมภีร์ฎีกาของคัมภีร์อภิธัมมาวตารนี้ได้บรรยายไว้.

ขออนุโมทนา
สมภพ สงวนพานิช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น