วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

๙ : คำจำกัดความของคำว่า กุศล แบบที่ ๖.

#อภิธัมมาวตาราวตาร๙ : เพื่อเข้าถึงคัมภีร์อภิธัมมาวตาร
กุศลชาติ : วจนัตถะ คือ คำจำกัดความของคำว่า กุศล แบบที่ ๖. 

กุสล คือ ธรรมที่ทำลายนามรูป

คราวที่แล้วแสดงความหมายของกุศลว่าเหมือนกับราคะตรงที่กำจัดนามรูป แต่ในคราวนี้ แม้ กุศล ก็เป็นธรรมที่ทำลายนามรูปได้ด้วยคำศัพท์ว่า

กุํ =  นามรูป
สล = ทำลาย
กุสล = ธรรมที่ทำลาย คือ ขจัดออกเสียซึ่งนามรูป

กุศล ก็เหมือนกับที่กล่าวมาแล้ว โดยสภาพของตนก็เป็นผู้กำจัดนามรูปของตนนั่นแหละ.

ขออนุโมทนา
สมภพ สงวนพานิช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น