คัมภีร์อภิธัมมาวตาร แปล

อภิธัมมาวตาร แปล

(๑) ครั้งที่ ๑ คันถารัมภกถา

(๒) ครั้งที่ ๒ คาถาที่ ๘ - ๙ แสดงความหมายของคำว่า จิต

(๓) ครั้งที่ ๓ คาถา ๑๐ - ๑๑ คำจำกัดความของคำว่า "กุสล"

(๔) ครั้งที่ ๔ กามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง

(๕) ครั้งที่ ๕ ความหมายของคำว่า กามาวจร

(๖) ครั้งที่ ๖ กามาวจร คือ สถานที่ใช้กามเป็นเครื่องกำหนดรู้

(๗) ครั้งที่ ๗ กามาวจร คือ สถานที่เที่ยวไปแห่งกาลเนืองๆ และ ทำให้เกิดในภามภพ

(๘) ครั้งที่ ๘ จำแนกกามาวจรจิตโดยบุญกิริยาวัตถุ ๑๐

(๙) ครั้งที่ ๙ อธิบายบุญกิริยาวัตถุ ๑๐

(๑๐) ครั้งที่ ๑๐ ลำดับแห่งการเกิดขึ้นของกามาวจรกุศลจิต ๘ ดวง

(๑๑) ครั้งที่ ๑๑ การนับจำนวนกามาวจรกุศลจิตโดยบุญกิริยาวัตถุ ๑๐.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น